Festhaeltinden, Hamnoya, Lofoty

Festhaeltinden, Hamnoya, Lofoty

Tomáš Tichý | Norsko