Moraine Lake, Banff, national park

Moraine Lake, Banff, national park

canon 50d, canon 17-85 is usm

Tomáš Holub | Kanada